تهران، شهرک اکباتان، فاز دو، بلوک 10، ورودی 2، شاخه 4، شرکت توسعه خرد ویرا
info@tosehkherad.ir
021-44641925

معرفی

شرکت توسعه خِرَد ویرا، ﺑﺎﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺑﻬﺮه وري، ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ مدیریت و اﺷﺎﻋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ترویج و توسعه رویکردهای سیستمی در سطح شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی، در راستای هدف بنیادی خود که همانا " شریک رشد و توسعه سازمان‌ها " می‌باشد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌اي از ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.

اﯾﻦ شرکت ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻤﮑﺎر ﮐ‌ﻪ ﻫﻤﮕﯽ داراي ﺳﻮاﺑﻖکاری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ موضوع فعالیت شرکت می‌باشند، از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی‌های ﻻزم ﺟﻬﺖاستقرار، آموزش، به‌روزرسانی سیستم‌های مدیریتی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺷﺮﯾﮏ داﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.ما می‌خواهیم شریک رشد و توسعه سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی باشیم.