تهران، شهرک اکباتان، فاز دو، بلوک 10، ورودی 2، شاخه 4، شرکت توسعه خرد ویرا
info@tosehkherad.ir
021-44641925

تیم ما


فرزاد فیروزیان


مدیرعامل و عضو هیات مدیره

کارشناس مدیریت صنعتی
محمد رضا احمدی


کارشناس خبره استقرار سیستم های مدیریت

فوق لیسانس مهندسی صنایع
زهره نیریزی


کوچ سازمانی و مهارتهای شغلی

دکترا مدیریت تکنولوژی

گوهر امانی


کارشناس بازاریابی
فاطمه زرگرانی

کارشناس خبره استقرار سیستم های مدیریت


فوق لیسانس مدیریت دولتی