تیم ما


فرزاد فیروزیان


مدیرعامل و عضو هیات مدیره

کارشناس مدیریت صنعتی
محمد رضا احمدی


کارشناس خبره استقرار سیستم های مدیریت

فوق لیسانس مهندسی صنایع
زهره نیریزی


کوچ سازمانی و مهارتهای شغلی

دکترا مدیریت تکنولوژی

گوهر امانی


کارشناس بازاریابی
فاطمه زرگرانی

کارشناس خبره استقرار سیستم های مدیریت


فوق لیسانس مدیریت دولتی