امضای تفاهم نامه همکاری و حمایت معنوی با

 "موسسه فرهنگی هنری نامه های سرزمین نوروز"

 در خصوص اجرای جایزه ملی تداوم و تعالی کسب و کارهای خانوادگی

✔ ایجاد شبکه ارزیابان و برگزاری دوره های آموزشی و تطبیقی ارزیابان جوایز ملی با جایزه تداوم و تعالی کسب و کارهای خانوادگی کشور
✔ ارتقا مدل تداوم و تعالی