یکی از چالش های مهم پیش رو جامعه کشور در بکارگیری فناوری های بهنگام که موجب دوباره کاری های متعدد، تطویل زمان اجرا و افزایش هزینه ها می گردد، عدم مستندسازی صحیح و دقیق مدارک ،اسناد فنی و فناوری های تدوین شده می باشد.

در فرآیند مستند سازی سعی می‌گردد با استفاده از منابع اطلاعاتی، پردازش و تجزیه و تحلیل مستندات از دوباره کاری و یا خروج دانش فنی کسب شده در سازمان ها جلوگیری به عمل آید.

در اجرای این فرآیند در ابتدا  بر اساس طرح ها/پروژه ها اسناد و مدارک  مورد نیاز شناسائی شده،  مستندات لازم سازمان شامل روش های اجرایی، دستورالعمل های کاری، فناوری‌ها بکار رفته ، چگونگی نگهداری و تعمیر، نحوه بهره برداری  و… در قالب دفترچه‌ها و کتاب های کدگذاری شده  آماده می گردد.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید فرم درخواست مشاوره را تکمیل نمایید.