در این رویداد مفاهیم مقدماتی مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتریCRM بیان گردید.

این مفاهیم توسط جناب آقای فرزاد فیروزیان که سالها در این حوزه فعالیت کرده و کسب تجربه نموده اند ارائه گردید.  

ایشان در بخشی از سخنان خود بیان داشتند: ارتباط با مشتری، موضوعی است که می بایست از یک زاویه دید دیگری به آن نگریست. از آن جایی که کیفیت محصول یا خدمات ارائه شده به مشتری با رضایت مشتری رابطه مستقیم دارد لذا شناسایی این که مشتری کیست و چگونه می توانیم با آن ارتباط برقرار کنیم بسیار اهمیت دارد.