ارتقای سرمایه‌ ی ‌انسانی و افزایش کارایی آن، بی‌شک به افزایش بهره‌وری سازمان منجر می‌شود وتمام سازمان‌ها برای برخورداری از عملکرد مناسب و دستیابی به اهداف استراتژیک خود نیازمند سرمایه‌ی انسانی توانمند هستند.

بزرگترین مزیت رقابتی کشورها و سازمان ها، داشتن نیروی انسانی توانمند است. اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره وری یکی از مهمترین موضوعاتی است که مورد توجه صاحب نظران علم مدیریت قرار گرفته است.یکی از مباحث بسیار مهم در دهه اخیر جهان، بحث سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی یا به عبارتی کیفیت نیروی کار و یا دانش نهادینه شده در انسان باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی کشورها می گردد.

این شرکت با استفاده از رویکردی نوین و در راستای رشد و ترقی سازمان های ایرانی مدل مَرسا را جهت رشد سرمایه های انسانی طراحی و در سطح شرکت ها و سازمان های متقاضی پیاده سازی می نماید.


جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مدل مَرسا می توانید با شماره تلفن 02144641925 تماس حاصل نمائید.