بر این باوریم که برای حرکت در راستای توسعه کسب و کار و‌ پیشبرد مسیر تعالی نیازمند شناسایی و عضویت در انجمن‌ها و نهادهای هستیم.لذا بر این اساس " شرکت توسعه خرد ویرا " برای اولین بار به عضویت " انجمن مشاوران مدیریت ایران " درآمد.

 

همواره در مسیر رشد و توسعه شرکت تلاش می کنیم با یک روند پایدار و ایجاد یک رابطه دوسویه بتوانیم در سایر انجمن های مرتبط با حوزه کسب و کار خود ارتباط برقرار کنیم.