در سال های اخیر تغییر، اصلاح و بهبود وضعیت سازمانها به دو دلیل اساسی زیر بیش از پیش ذهن مدیران ارشد شرکت ها و سازمان ها را درگیر کرده است.
نخست آنکه محیط سازمانها بطور مستمر و با شتاب دستخوش تغییر و تحول می شود و تنها سازمانهای سازگار و هماهنگ با الزامات و مقتضیات محیط، ‌قادر به تداوم حیات و بقای خود هستند.
دلیل دوم این درگیری ذهنی آنست که؛ سازمانها برای رشد و تکامل خود باید از درون متحول شوند و به سوی تعالی،‌ برتری و بلوغ حرکت کنند و این فلسفه تکامل و ضرورت وجودی مدیران سازمانهاست تا بیش از آنکه انرژی و وقت و منابع خود را صرف حفظ وضع موجود نمایند، بیشتر صرف بهبود و توسعه و بالندگی سازمان نمایند.
اما علیرغم این اهمیت و ضرورت، متغیرها و عوامل اثرگذار بر سازمانها روزبروز پیچیده تر می شوند و لذا نه تنها توسعه و تکامل سازمان، که حفظ وضع موجود مناسب نیز سخت تر می شود که هم به دلیل تنوع و تعدد عوامل محیطی و هم به دلیل پیچیدگی روزافزون درون سازمانهاست، لیکن چاره ای جز حل مشکلات، عبور از  موانع و گذر از راه ناهموار برای بقاء و رشد وجود ندارد.
در چنین شرایطی،‌ هدایت و اداره سازمانها برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده و حضور فعال و اثربخش در جامعه، نیازمند درک درست موقعیت و اتفاقات محیطی، برای آگاهی یافتن بموقع و دقیق از نقاط قوت و ضعف سازمان است که این هر دو،‌ نیازمند الگو و مدل مناسب برخورد با سازمان می باشد.
نقطه شروع تغییر و تحول سازمان، درک و شناخت درست وضعیت موجود سازمان می باشد که این امر نیازمند مدلی مناسب برای شناخت است. توجه صحیح و آگاهی بموقع از نشانه های وجود مشکل تحت عنوان عارضه های سازمان و حساسیت و التزام به ریشه یابی و فهم چرایی وجود عارضه ها تحت عنوان علل و مشکلات اساسی سازمان، مرحله اصلی و مهم برای تحول و بهبود وضعیت سازمان است.
فرآیند عارضه یابی سازمانها که در مدل مورد استفاده توسط شرکت توسعه خرد ویرا  قرار می گیرد،‌ با رویکرد مشارکت و ایفای نقش هر چه بیشتر و فعال کارفرمایان، مدیران و کارشناسان سازمانها در  این فرآیند  است. بعبارت دیگر،‌ در این فرآیند مشاور از طریق تیم سازی در بدنه کارفرما و سازمان متقاضی، سعی می نماید  تا دو هدف متعالی و ارزشمند محقق گردد:

 نخست اینکه قابلیت تشخیص صحیح و علمی مشکلات و مسائل سازمانی و توانمندی کارشناسی راه حل یابی مسائل فراروی، در درون شرکت و بدنه مدیریت و کارشناسی شرکت متقاضی نهادینه شود .

دوم اینکه تصویر درست، جامع و قابل اعتماد از وضعیت موجود سازمان و چگونگی تغییر و تحول برای بهبود از طریق تعامل بسیار قوی بین مشاور و کارفرما و ایفای نقش اساسی و اصلی توسط کارفرما بدست آید که خود آغازی مطلوب برای ایجاد تحول و بهبود در وضعیت شرکت متقاضی مزبور می باشد.

عارضه یابی سازمانی در دو سطح انجام می شود :
1-  سریع وسطحی
2- دقیق و تفصیلی
در عارضه یابی سریع و سطحی که از راههای مصاحبه، پرسشنامه ، بازدید و مطالعه مستندات جمع آوری شده و سپس محاسبات لازم برای محاسبه شاخص های بهره وری و سودآوری سازمان انجام و در ادامه ارتباط اطلاعات با یکدیگر و وضعیت شاخصهای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و جایگاه شرکت درمحیط بیرونی مشخص و عملکرد سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مرحله ضرورت انجام بررسی دقیق و عمیق تر نیز تصمیم گیری می شود.این نوع عارضه یابی به معنای درک عارضه، تحلیل علل وجودی عارضه و یافتن مهم ترین علل بروز عارضه و در نهایت ارائه پیشنهادات از طریق بکارگیری روش های علمی تحقیق و مشاوره در مدت زمان کوتاه است.
در عارضه یابی دقیق و تفصیلی  شامل فرآیند ذیل می باشد :
1- بررسی مأموریت ، چشم انداز ، اهداف و استراتژی های سازمان
2-بررسی ساختار،سیستم های اطلاعاتی ، فرآیندها و نتایج آن
3-تحلیل نتایج بررسی ها و ارزیابی ها و جمع بندی و نتیجه گیری
4- تعیین نقاط قوت و ضعف
5- تعیین حوزه های کلیدی بهبود با توجه به مشکلات اولویت بندی شده و ارائه راهکارهای بهبود
6- تدوین گزارش

شرکت توسعه خرد ویرا آماده ارائه هر دو نوع عارضه یابی به شرکت ها و سازمان ها می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید فرم درخواست مشاوره را در منو درخواست ها/ درخواست مشاوره کسب و کار  تکمیل و یا با تلفن 09901691429 تماس بگیرید.