امکان سازی اقتصادی

مطالعه بازار

/market

مطالعه بازار یک کسب‌وکار و یا يك طرح اقتصادي نیازمند شناخت دقيق سازوکار بازار و هدف‌گذاری متناسب با آن مي‌باشد.