شرکت توسعه خرد ویرا

برگزاری اولین سالروز تشکیل شرکت " توسعه خرد ویرا "

/n1

به مناسبت اولین سالروز تشکیل شرکت توسعه خرد ویرا جشن کوچکی در روز جمعه 24/5/99 در محل شرکت برگزار گردید.