مشاوره کسب و کار

مستند سازی

/doc

یکی از چالش های مهم پیش رو جامعه کشور در بکارگیری فناوری های بهنگام که موجب دوباره کاری های متعدد، تطویل زمان اجرا و افزایش هزینه ها می گردد، عدم مستندسازی صحیح و دقیق  مستندات فنی می باشد.